Regulamin Internetowego Serwisu Informacyjnego TOWNTRENDY

www.towntrendy.pl

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Internetowy Serwis Informacyjny TOWNTRENDY (dalej Serwis), na który składają się Serwisy i Usługi określone w Rozdziale II (Definicje), udostępniony jest Użytkownikom przez spółkę DASZU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kazimierza Pużaka 2 lok. 10, 02-495 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000660737, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, NIP 5223082569, REGON 366451992, zwaną dalej Usługodawcą.
 2. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. W ramach Serwisu, Usługodawca udostępnia Serwisy i Usługi w domenie internetowej towntrendy.pl i jej subdomenach.
 4. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu lub Usług oferowanych przez Usługodawcę, do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Z wyłączeniem Usług i Serwisów określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Serwisy i Usługi świadczone w Serwisie.
 6. W sprawach uregulowanych i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

II. DEFINICJE

Serwis - to zorganizowana platforma internetowa wraz z zestawem wszystkich narzędzi internetowych dostępnych na tej stronie, będącą własnością Usługodawcy dostępną pod adresem www.towntrendy.pl.

Użytkownik - to każda osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu i/lub Usług dostępnych w Serwisie.

Serwisy - to wyodrębnione w ramach Serwisu inne serwisy internetowe (www) oferowane Użytkownikom pod poszczególnymi domenami lub subdomenami, do których prawa przysługują Usługodawcy.

Usługi - to usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, dostępne w Serwisie, umożliwiające w szczególności:

a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Serwis,
b) korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisu mechanizmów informatycznych,
c) korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet;

Materiały – publikacje, zdjęcia, grafiki, wykresy, audio, wideo, multimedia, w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Dostęp do Serwisu posiadać mogą wszyscy Użytkownicy publicznej sieci Internet, a korzystanie przez Użytkowników z Serwisu jest bezpłatne.
 2. Dostęp do zasobów Serwisu nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie wymaga zawarcia umowy.
 3. Użytkownik korzysta z informacji dostępnych w Serwisie na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
 5. W ramach Serwisu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
  a) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp, poprzez strony internetowe Serwisu lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem sieci Internet.
  b) korzystać z wyszukiwarek, baz danych, rankingów, itp. o ile takie w Serwisie występują;
 6. Zabronione jest rozpowszechnianie Materiałów zawartych w Serwisie w celach komercyjnych, a także usuwanie informacji o prawach autorskich i prawach pokrewnych Usługodawcy i innych podmiotów z jakichkolwiek Materiałów i treści zawartych w Serwisie, w tym dotyczących praw do znaków towarowych i źródeł znajdujących się w Serwisie informacji.

IV. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownikiem Serwisu może zostać osoba, która dokona rejestracji zgodnie z procedurami zawartymi w formularzu rejestracyjnym.
 2. Rejestracji dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line w zdefiniowanym zakresie oraz potwierdzenie faktu rejestracji drogą elektroniczną.
 3. Podanie danych identyfikacyjnych w formularzu rejestracyjnym potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.
 4. Wysłanie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację warunków regulaminu oraz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez Usługodawcę i inne podmioty, w celach związanych z zakresem ich działania, w systemach informatycznych i innych zbiorach danych, w celach statystycznych i marketingowych oraz przesyłaniem ofert handlowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
 5. Przez zaakceptowanie warunków zawartych w regulaminie Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia formularza rejestracyjnego bez podania przyczyny.

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Serwis oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
 2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisie, Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:
  a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet oraz innych środkach przekazu Serwisu lub jego części lub utworów zamieszczonych w Serwisie lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
  b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części.
 5. Jakiekolwiek inne niż określone powyżej korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na stronach Serwisu bez uprzedniej wyraźnej zgody Usługodawcy udzielonej na piśmie jest zabronione, naruszenie praw Usługodawcy (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych na podstawie współpracy z Usługodawcą są udostępniane) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Serwis ma charakter informacyjny. Jego zawartość stanowi jedynie wyraz poglądów autorów poszczególnych publikacji lub też odzwierciedlenie ich wiedzy. Zawarte w Serwisie treści oraz sposób ich przekazania, bez względu na osobę autora publikacji. Wykorzystanie znajdujących się w Serwisie materiałów odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.
 2. Usługodawca nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z zawartością Serwisu bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód.
 3. Autorzy publikacji zamieszczonych w Serwisie nie ponoszą przed Użytkownikiem żadnej odpowiedzialności.
 4. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie były zawsze aktualne, kompletne, prawdziwe, rzeczowe i rzetelne. Usługodawca oświadcza, że według jego najlepszej woli i wiedzy zawartość Serwisu odpowiada tym właśnie cechom. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby pobieranie przez Użytkownika plików z serwerów Usługodawcy wiązało się z jak najmniejszym ryzykiem wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie korzystającego. Oświadczenie to nie wpływa w żadnej mierze na odpowiedzialność Usługodawcy, która podlega ograniczeniom wyżej wymienionym.

VII. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W SERWISIE

 1. Do korzystania z Usług w Serwisie niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie zamieszczanych stron www.
 2. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.

VIII. POLITYKA COOKIES I PRYWATNOŚĆ

 1. Podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu Użytkownika mogą być zapisywane krótkie informacje tekstowe zwane „cookies" (dalej: Pliki Cookies). Zawartość Plików Cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika, a za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
 2. Niniejsza polityka cookies dotyczy usług oferowanych w ramach Serwisu. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Usługodawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

IX. DANE OSOBOWE I ICH PRZETWARZANIE

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest DASZU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kazimierza Pużaka 2 lok. 10, 02-495 Warszawa.
 2. Dane osobowe użytkowników i osób odwiedzających Serwis będą przetwarzane przez Usługodawcę, w celach świadczenia usług, archiwizacji, dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, w szczególności Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, a w przypadku wyrażenia przez niego odrębnej zgody, także w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
  a) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia przez Usługodawcę usług wymagających zarejestrowania w Serwisie;
  b) Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych;
  c) każdy Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzanych danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych oraz dostępu do swoich danych celem ich poprawiania. Każdemu Użytkownikowi po zarejestrowaniu się przysługuje wgląd do swoich danych oraz możliwość ich zmiany. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
  d) Usługodawca może udostępniać dane osobowe Klientów na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Szczegółowe czynności związane z realizacja usług w serwisie internetowym, nie wymienione w niniejszym regulaminie, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralna cześć regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w serwisie internetowym pod adresem www.towntrendy.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

Czytaj